O4NT


pco                  Op weg naar een nieuw onderwijsconcept
 
We zijn op weg naar een nieuw onderwijsconcept. Vorig jaar hebben we samen met u van de medezeggenschapsraad, de ouders uit de klankbordgroep en de teamleden gesproken over verandering in het onderwijs, omdat we onze leerlingen onderwijs willen aanbieden dat past in de 21e eeuw.
 
Onderwijs voor een nieuwe tijd
 
Onderwijs voor een Nieuwe Tijd (O4NT) is de onderwijsvisie die hierin past. Een vorm van onderwijs die aansluit bij de kinderen van deze tijd, maar die ze voorbereidt om mens te worden in de toekomst. In deze brief zullen we kort uiteenzetten wat het onderwijs inhoudt. We vertellen u wat het betekent voor de kinderen, voor u als ouder en voor ons als team.
 
Het kind staat centraal
 
Kern van het onderwijs dat we willen gaan geven is dat het onderwijs het kind gaat volgen en niet andersom. Dat betekent dat we het leerstofaanbod aanpassen aan wat het kind nodig heeft. Ieder kind volgt dus zijn eigen leerlijn. Hierin geven we het kind de begeleiding die het nodig heeft. We voeren regelmatig doelstellingengesprekken met het kind. Hierin stellen we voor een periode van een paar weken vast aan welke doelen en welke vakken het kind extra aandacht gaat (wil gaan) besteden. Hier maken we afspraken over. Vervolgens zorgt de leerkracht/coach ervoor dat het kind de leerstof die het nodig heeft kan gebruiken. Zo wordt het kind altijd uitgedaagd, maar kan het ook regelmatig succes ervaren!
 
Werken met iPads
 
Binnen het O4NT onderwijs wordt gewerkt met iPads. Ieder kind heeft een eigen iPad. Deze iPad is ingericht met programma’s die het kind nodig heeft om aan de eigen doelen te kunnen werken. Dit zijn programma’s (apps)  voor rekenen, taal, lezen, topografie en nog veel meer. De iPad is eigenlijk een leerboek en een schrift ineen. De kinderen zijn dagelijks 25% tot 30% van hun tijd ook echt op de iPad bezig. Natuurlijk zijn er nog genoeg dingen waarmee kinderen werken die niet op de iPad gebeuren. Schrijven, lezen, wereldoriëntatie, creatieve vakken, bewegingsonderwijs etc. Er wordt veel samengewerkt in tweetallen of kleine groepjes. En er zijn grote groepsactiviteiten.
 
Aan de slag met vaardigheden van de 21e eeuw
 
De kern van het onderwijs is gebaseerd op de vaardigheden van de 21e eeuw. Deze vaardigheden bereiden kinderen voor op het leven en werken in de toekomst. Die verandert immers voortdurend. We zeggen zelf: “We bereiden onze kinderen voor op beroepen die nog niet bestaan, waarin ze werken met techniek die nog niet is uitgevonden om problemen op te lossen waarvan we nog niet weten dat het problemen zijn”. In het onderwijs is naast het basisaanbod dan ook veel plaats voor samenwerken, leren communiceren, kritisch denken, zoeken naar creatieve oplossingen, ICT-vaardigheden, sociale vaardigheden en kijken naar jezelf. Kinderen krijgen zo een hoop extra bagage voor het vervolgonderwijs en voor hun toekomst.
 
Op zoek naar talent
 
Kinderen kunnen vaak meer dan alleen goed lezen, rekenen of werken met een computer. In ons nieuwe onderwijssysteem creëren we ruimte waarin kinderen kunnen ontdekken waar ze nog meer goed in zijn. In samenwerking met ouders, buren, vakmensen en teamleden organiseren we workshops waarin talenten ontdekken en ontwikkelen een kans krijgen. Dit verhoogt het leerplezier van kinderen en bovendien geeft het al een mooi perspectief voor de toekomst.
Maar niet alleen het talent van kinderen komt aan bod. Ook de teamleden kunnen hun talenten optimaal gebruiken. Wanneer een leerkracht een talent heeft, zorgen we dat dit in de hele school wordt gebruikt. De leerkrachten met extra rekenkwaliteiten bewaken voor de hele school het rekenonderwijs, de leerkracht met creatieve of muzikale kwaliteiten ziet ook meer kinderen dan alleen die van de eigen basisgroep. Alle leerkrachten worden breed inzetbaar. En daar profiteren kinderen weer van.
 
Ouders
 
Het O4NT onderwijs is ook voor en met ouders ontwikkeld. Dat betekent dat ouders een belangrijke plaats innemen in het onderwijs. Samen met de ouders en het kind kijkt de leerkracht een aantal keer per jaar naar de doelstellingen die gepland zijn. Ouders denken hier actief in mee. Doordat de kinderen hun iPad meenemen naar huis, kunnen ouders samen met hun kind direct zien waar het mee bezig is. Ze kunnen meedenken over de planning en de keuzes van workshops. Het leren wordt zo echt een samenwerking tussen kind, ouder en leerkracht.
 
In de media
 
De onderwijsvisie O4NT is in 2013 actief begonnen in Amsterdam. Sindsdien heeft het onderwijs veel media-aandacht gehad. In de volksmond werden de scholen ook wel Steve Jobsscholen genoemd, omdat er met iPads gewerkt wordt. In het begin was de media kritisch en waren er nog veel vragen. De afgelopen jaren heeft het onderwijs zich echter bijzonder krachtig ontwikkeld. De berichtgevingen worden dan ook steeds positiever. De onderwijsinspectie het  onderwijs al heel goede beoordelingen gegeven.
 
Hoe we verder gaan
 
Uiteraard weten we nog niet alles. We zullen nog veel moeten leren en moeten voorbereiden voordat we daadwerkelijk aan de slag kunnen. Hiervoor gaan we eerst een periode van voorbereiding in. Deze periode duurt tussen de zes en de negen maanden. In deze voorbereidingsperiode gaan we alle leerkrachten trainen om de kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling. We werken de leerlijnen zo uit, dat we zeker weten dat kinderen ook alles leren wat ze moeten leren in 8 jaar basisonderwijs en meer…! We gaan de kinderen verdelen over hun eigen basisgroepen en zorgen dat we de school nog preciezer inrichten met stiltewerkplekken en lokalen voor de workshops.
Ons netwerk is al aangepast zodat iedereen ook tegelijk met zijn iPad kan werken. We richten alle iPads in, zodat ieder kind straks zijn eigen apparaat heeft met zijn eigen programma’s.
En als dat allemaal klaar is… dan gaan we gewoon beginnen!
 
Begeleiding
 
Natuurlijk gaan we niet het wiel uitvinden. Het concept wordt bijzonder goed begeleid door de stichting O4NT/Steve Jobsscholen.  Als school krijgen we een persoonlijke coach toegewezen. Deze komt één keer in de zes weken langs om te kijken naar de voortgang van het overgangsproces. Samen stellen we het implementatieplan op en stellen we de doelstellingen voor iedere periode vast. De coach is betrokken bij de trainingen van de leerkrachten, maar ook bij het voorbereiden van ouderavonden en informatievoorziening. De leerkrachten worden door de directie gevolgd in hun ontwikkeling. Regelmatig zijn er coaching-gesprekken en wordt er per leerkracht gekeken wat ze nodig hebben om een goede progressie te maken.
 
Mooie uitdaging!
 
Dit is wat we op dit moment over onze nieuwe onderwijsvisie kunnen vertellen. We gaan nu zelf ook eerst een leertraject in. Dat vinden we best spannend. We gaan u de komende maanden niet alleen stapsgewijs op de hoogte houden van onze ontwikkelingen, maar we gaan u ook actief betrekken. Het wordt immers onderwijs van ons allemaal. Eén ding is duidelijk: Wij zijn super enthousiast en gaan hier iets heel moois en succesvols van maken!